Na aktualizaci zápisu v rejstříku mají SVJ již jen pár dní Většina ji nestihne

26.06.2014 12:13

Už jen pár posledních dní zbývá společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) na to, aby aktualizovaly své zápisy v příslušném rejstříku. Ač nová právní úprava stanovila termín pro tuto změnu do 30. června letošního roku, dosud tak učinil jen nepatrný zlomek společenství. Co čeká na společenství, která tuto povinnost nesplní?

 

Celkem pět různých druhů aktualizací by mělo být do konce června zaneseno v příslušném rejstříku u všech společenství vlastníků jednotek. „Nařizuje to zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, který mimo jiné ukládá aktualizovat zápisy ve veřejných rejstřících do 30. 6. 2014 (§ 122/1) a to u všech společenství vlastníků jednotek. Tedy u SVJ vzniklých před i po 1. 1. 2014.“ Upozorňuje na málo známou povinnost advokátka ze specializovaného právního portálu www.pravnigramotnost.cz Mgr. Bohdana Hejduková a dodává, že zápis je nutné upravit v následujících pěti bodech.

  1. Bydliště

Do rejstříku je zapotřebí v uvedené lhůtě zapsat ke každému členovi statutárního nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků jednotek jeho trvalé bydliště. Pokud se na této adrese tento člověk fyzicky nezdržuje, je nutné doplnit i kontaktní adresu, kde je tato fyzická osoba fakticky k zastižení.

  1. Datum narození a rodné číslo

Další změnou je doplnění zápisu o rodné číslo a datum narození fyzické osoby zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek. Dosud byl vyžadován pouze jeden z těchto údajů a rodné číslo se obvykle neuvádělo. Nyní je zapotřebí jej doplnit, aby bylo možné veřejnou správou sdílet referenční údaje v základních registrech. „Pozor, pokud budou rodná čísla uvedená také v listinách zakládaných do sbírky listin, je zapotřebí je ze strany zakladatele listiny před vložením do rejstříku začernit, aby nebyla běžně dostupná a případně zneužitelná.“ Doporučuje advokátka Hejduková.


 

 

  1. Počet členů statutárního orgánu

Do veřejného rejstříku je nutné nechat zapsat také počet členů statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek. „Pozor, v tomto případě je nutné zapsat přesně takový počet členů, který je v souladu se stanovami příslušného společenství.“ Upozorňuje Mgr. Bohdana Hejduková na možné komplikace ve špatném určení počtu členů.  

Způsob jednání statutárního orgánu

K další novince patří také zapsání způsobu jednání statutárního orgánu za společenství vlastníků jednotek. Tuto záležitost až doposud zákon nepožadoval. Způsob jednání za SVJ bude nově vycházet ze stanov příslušného společenství a pokud jej tyto stanovy nikterak nedefinují, bude na základě obecné úpravy právnických osob v novém občanském zákoníku platit, že každý člen výboru zastupuje SVJ samostatně.

  1. Kontrolní orgán

Jestliže společenství vlastníků jednotek dle svých stanov zřizuje také kontrolní orgán, pak je povinností tohoto SVJ zapsat název a počet členů kontrolního orgánu do rejstříku. Přestože nový občanský zákoník tuto povinnost nestanoví, odkazuje se na ustanovení o spolku, který obsahuje základní právní úpravu kontrolní komise, ta se pak v přiměřené formě použijí i pro společenství vlastníků jednotek.

Sankce ze strany rejstříkových soudů

Jestliže SVJ nedodají do 30. 6. 2014 na příslušný rejstříkový soud, soud je k naplnění této povinnosti vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci. „Podle mého názoru je tato sankce ze strany zákonodárců příliš tvrdá, nicméně své klienty na tuto skutečnost raději upozorňuji dopředu, aby s touto alternativou byli seznámeni a mohli na ní včas reagovat.“ Uzavírá Bohdana Hejduková.

 

Zdroj: www.pravnigramotnost.cz