Řadu společenství vlastníků momentálně trápí daňové přiznání

30.03.2015 16:43

Na přiznání k dani z příjmů zbývá opravdu už jen pár posledních dní, přesto řada společenství vlastníků jednotek (SVJ) stále ještě váhá, zda se jich tato povinnost také týká. „Stačí jen přijmout úroky a poplatky z prodlení od vlastníků za pozdní platbu zálohových plateb, nebo penále ze smluv s třetími stranami, plnění z pojistek nebo mít příjmy plynoucí z nakládání s vlastním majetkem společenství a danému SVJ vznikne povinnost podat daňové přiznání.“ Upozorňuje advokát Mgr. Zdeněk Burda z advokátní kanceláře Mgr. Martina Kašpara.

 

Profesionální správci daní přiznávají, že správně se zorientovat v daňové problematice není vůbec jednoduché a pro mnohá SVJ jsou daně jen těžko rozlousknutelným oříškem. Kdy jejich SVJ musí podávat a kdy naopak nemusí podávat daňové přiznání se statutárové v těchto dnech dotazují u odborníků stále častěji. Správcovské společnosti hlásí, že řada z nich je touto povinností překvapena.

Záleží na typech příjmů

V souvislosti s nedávnou rekodifikací byl také novelizován i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s řadou zásadních změn vztahujících se na společenství vlastníků. Dle původní i nové úpravy platí, že společenství vlastníků je jako právnická osoba poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Tato úprava nahradila původní verzi účinnou do 31. 12. 2013, kdy dani z příjmu podléhaly úroky spořících, termínovaných a podobných účtů. Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob jsou pro společenství vlastníků tedy stanoveny novelizovaným zákonem o dani z příjmů velmi široce a řada společenství vlastníků daňové přiznání podávat nemusí. Jinými slovy - nově SVJ nemusí podávat daňové přiznání kvůli výše jmenovaným úrokům z bankovních účtů.

Kdy musí být podáno daňové přiznání za SVJ?

„S trochou nadsázky by se dalo říct, že je to pokaždé, když vám uhradí dlužníci poplatky nebo penále, nebo pojišťovna vyplatí pojistnou událost.“  Konstatuje Zdeněk Burda a dodává, že ze zákona existují typické skupiny vlastních příjmů společenství, které povinnost podat daňové přiznání vyvolají.

Jsou to především přijaté úroky a poplatky z prodlení od vlastníků za pozdní úhradu zálohových či jiných plateb, přijatá penále ze smluv s třetími stranami, plnění z pojistných smluv, příjmy plynoucí z nakládání s vlastním majetkem společenství atd.

Pozor! Platby z pronájmů společných částí domu daní sami vlastníci

Pro úplnost je třeba poznamenat, že dani z příjmu společenství vlastníků podléhají pouze jeho vlastní příjmy. Vyloučena je tak velká skupina přijatých plateb plynoucích z pronájmů a jiného komerčního využití společných částí domu, které nejsou dle § 16 odst. 2 NVBS příjmem společenství vlastníků, ale jeho členů, stejné to je třeba také u příjmů z pronájmu reklamní plochy a v dalších podobných případech.“ Uvádí často se opakující dotaz Zdeněk Burda..

Tyto příjmy proto podléhají zdanění výlučně na straně jednotlivých členů společenství vlastníků. Za tímto účelem vystavuje společenství jednotlivým vlastníkům potvrzení o zdanitelných příjmech, kde uvede výši příjmů připadajících na individuálního vlastníka dle spoluvlastnického podílu ke společným částem domu snížené o podíl na výdajích na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. „Proto všem svým klientům doporučujeme, aby si o potřebné doklady včas zažádali.“ dodává Zdeněk Burda.

 

Zdroj: www.martin-kaspar.cz